No events
Print

Jawatankuasa Tingkatan Enam Tahun 2013

Written by adminportal2 . Posted in PraUniversiti

JAWATANKUASA TINGKATAN ENAM SMK. DATO’ BENTARA DALAM, SEGAMAT TAHUN 2013

 

 

Pengerusi :Hajah Muriatun binti Mohd Said

TimbalanPengerusi :  Tee Poh Kim

NaibPengerusi1 :Amran bin Abas

NaibPengerusi2 :Sabrin bin Yusof

NaibPengerusi3 :Mohd Raful bin Raus

Setiausaha :Salbiana Binti Harun

 

Bil.

Pengurus

BidangTugas

 

1

JadualWaktu&JadualGanti

●Tee Poh Kim

Pathmavathy  a/p  P.S.Sivam

menyediakanjadualwaktudanjadualganti guru tingkatan 6.

memastikan P&P tingkatan6  berjalandenganlancar.

 

2

PeperiksaanDalaman/ STPM &Muet / Headcount

·         Tee Poh Kim

·         Shi Pei Pei

menguruspenilaiankurikulumdanpeperiksaandalamantingkatan 6.

menguruspendaftaran STPM danMuet.

meyelarasstatistikdan headcount peperiksaandalaman& STPM.

 

3

Kolokium/ Penyelidikan

·         SalbianabintiHarun

·         Rositahbinti Abu Bakar

·         MohdFaridzSunaidi bin MdZuki

 

menyelaraslatihandanaktivitikolokiumpelajar

mengurusdokumentasihasilkerjakolokiumpelajar

 

4

Perabot/ KeceriaanKelasdan Blok Tingkatan 6

·         Rositahbt. Abu Bakar

·         Tan Fiew Ling

·         Lee Hwee Ming

·         AzizahbintiTuman

memastikanperabot  dibloktingkatan 6 mencukupidandalamkeadaan yang baik.

memastikankeceriaankelasdanblokTingkatan6  sesuaidengantarafgolonganpelajar paling senior di sekolah.

memantaukeceriaandankebersihanpersekitarankelasdanblokTingkatan6 .

 

5

 

 

 

 

Program Pembangunan SahsiahdanKebajikanPelajar

·         Ahmad Saifuddin bin AbdMajid

·         Ismawatibt.Pungut

 

merancangdanmelaksanakan program yang dapatmeningkatkanpembangunansahsiahpelajar.

mengurusbiasiswapelajarTingkatan 6

 

 

6

DisiplinPelajar

·         Terry Yap CheeKeong

·         Shi Pei Pei

 

memantaudisiplinpelajarTingkatan 6 agar beradadalamgarispanduanperaturansekolah.

membentukwatakpelajar agar berbezadandihormatiolehpelajar-pelajar yang lebih junior.

menyemakbukurekod P&P kelasTingkatan 6.

memantaubuku merit demerit pelajarTingkatan 6.

 

7

Unit Mata PelajaranTingkatan 6

·         Pathmavathy  a/p P.S. Sivam

·         Ng HoonBue

merancangpelaksanaan program kecemerlanganakademik  STPM

pemilihanbukurujukandanbahanpusatsumber.

 

8

Data danMaklumatTingkatan 6

·         MohdFaridzSunaidi

·         Shi Pei Pei

●melengkapkanborangenrolmenpadasetiaphujungbulan

memastikanrekodSMM  pelajarTingkatan 6 lengkapdandikemaskini.

 

  9

 

Program KelasTambahan

·         IsmawatibintiPungut

·         FoongLiongKwong

·         Tee Poh Kim

 

menyediakanjadualkelastambahanmengikutkelas

melengkapkanrekodkehadiranpelajardan guru.

memantauaktivitikelastambahan.

●memastikankelastambahanberjalanmengikutjadualdanmasa yang ditetapkan.

●merancangpelaksanaanprogram  Perfect Score A dan program Perfect Passes.

 

10

PakejTingkatan 6 Bawah

·         Tee Poh Kim

·         Pathmavathy a/p P.S.Sivam

 

●menentukanpakejTingkatan 6 Bawahmengikutkesesuaian.

●mengagihkanpelajarmengikutsyaratdalampakej.

11

Kokurikulum

·         FoongLiongKwong

·         AzizahbintiTuman

·         Lee Hwee Ming

menyelarasdanmemantauaktivitikokurikulumpelajarTingkatan 6.

memastikanaktivitikokurikulumberjalanmengikutmasadanjadual yang ditetapkan.

merancangdanmelaksanakan program lawatansambilbelajarkeParlimen.

●menyediakansijilpenghargaandansijilkokurikulumpelajarTingkatan 6.

 

12

Maklumat Portal

●Shi Pei Pei

 FoongLiongKwong

●melengkapkanmaklumatkurikulumdankokurikulumPraUdalam portal sekolah.